Rabbi’s Corner

Parashat Ki Tavo

Parashat Ki Tavo

This week's Parsha is Ki Tavo 📖 In this week’s parasha Moshe tells Am Yisrael...

Parshat Shoftim

Parshat Shoftim

This week's parasha is Shoftim 📖 When coming into battle Hashem asks the...

Parshat Re’eh

Parshat Re’eh

This week's parasha is Parashat Re'eh 📖 The parasha opens with Moshe speaking...

Parshat Eikev

Parshat Eikev

This week's parsha is Parshat Eikev 📖 The Torah is very much misunderstood. It...

Parshat Devarim

Parshat Devarim

This week is Shabbat Chazon, and the Parshat Devarim 📖 In this week's parsha...

Parshat Matot-Masei

Parshat Matot-Masei

This week's Parasha is Parashat Matos - Masei 📖 In parashat Matot we see Am...

Parshat Pinchas

Parshat Pinchas

This week’s Parasha is Parshat Pinchas 📖The name of this week’s parasha...

Parshat Balak

Parshat Balak

In this week’s parsha, the king of Moab, Balak, sends the prophet Bilaam, an...

Parshat Chukat

Parshat Chukat

This week's Parasha is Parshat Chukat 📖The name of this week's parasha teaches...